Civil Engineering CMU

คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกายภาพ

ผศ.ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายสารสนเทศ

ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ