Civil Engineering CMU

คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

[ รอการสรรหา ]

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม