Civil Engineering CMU

คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ด้านบริการวิชาการและสนับสนุนการสอน

ผศ.ดร. สุริยะ ทองมุณี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ด้านบริหารและงบประมาณ

ผศ.ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์