Civil Engineering CMU

ทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ “สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน”

สวทช. เปิดโอกาสนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ “สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการ “สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน” หรือ Young Scientist and Technologist Programme (YSTP) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี  มีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูง และสนใจอาชีพนักวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนให้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยของ สวทช.

นักศึกษาท่านใดประสงค์จะร่วมโครงการติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ศูนย์การพัฒนากำลังคน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร 02-564-7000 ต่อ 1439 (ปิยะวัฒน์) อีเมล piyawat@nstda.or.th หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nstda.or.th/ystp สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554