Civil Engineering CMU

อ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศญี่ปุ่น

อ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมขนส่ง ได้รับเชิญเป็นตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (新幹線) ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2554

รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญเจ้าหน้าที่ในสาขาวิศวกรรมขนส่งของประเทศไทย ผ่านทางกระทรวงคมนาคม เข้าศึกษาดูงานรถไฟเร็วความสูงครั้งนี้ โดยผู้ที่่เข้าร่วมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

  • กรมทางหลวง
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข)
  • กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม)
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่