Civil Engineering CMU

เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง "รถไฟความเร็วสูง โอกาสของประเทศไทยและคนไทย"

เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง "รถไฟความเร็วสูง โอกาสของประเทศไทยและคนไทย" ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:30-13:00 น. (มีอาหารเที่ยง) ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

นักศึกษาวิชา Highway Section II ถ้าว่างของให้เข้าฟัง โดยมาลงชื่อที่ อาจารย์บุญส่ง สัตโยภาส