Civil Engineering CMU

นักศึกษาที่สอบวิชา 251214 SEC.2(ของรศ.สุเทพ) แแล้วลืมเครื่องคิดเลขไว้ให้มาร​ับคืนที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรร​มโยธา