Civil Engineering CMU

การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบบำรุงรักษาและแนวทางแก้ไขความเสียหายของอาคารเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลอาคาร (26 ส.ค.)

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และ ACI Thailand Chapter ร่วมจัดการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบบำรุงรักษาและแนวทางแก้ไขความเสียหายของอาคารเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลอาคาร

การอบรมจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

รายนามวิทยากรรับเชิญ

  1. ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  2. ดร.รักติพงษ์  สหมิตรมงคล (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  3. ดร.ภัควัฒน์  แสนเจริญ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  4. คุณชัยสวัสดิ์  ศรีรัตนรัฐ (บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จำกัด)
  5. คุณมนตรี  เชื้อคล้อยวรรณา (บริษัท เซ็มกรีต (ประเทศไทย) จำกัด)
  6. ดร. ปิติวัตน์ วัฒนชัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  7. คุณธรรมชาติ กุลประภา (บริษัท นนทรี จำกัด)