Civil Engineering CMU

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่อเซ็๋นรับทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบกระบวนวิชา 251451 ที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่อเซ็๋นรับทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบกระบวนวิชา  251451 ที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา

490610586  นายศุกชัย   ก้อนเทียน

500610576  นายไพศาล   ถนอมใจ

500610616  นายวิสิทธิ์พงษ์   พลจร

516010485  นายกฤษณรักษ์   แสนคำ

516010488  นายกิตติชัย   โพธิ์เส็ง

516010498  นายจักรพันธ์   กันทาทิพย์

510610561  นายวรุตม์   สารแก้ว