Civil Engineering CMU

Engineering English Summer Program

Engineering English Summer Program  ค่ายภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนฤดูร้อน 2554 วันที่  13-16 มีนาคม  2555

  • มาร่วมกันพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
  • เพลิดเพลินกับการเรียนรู้  ทั้ง  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
  • ค่าลงทะเบียน  เพียง  1,000  บาท ...หากเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนจะได้รับเงินคืน
  • อาหารว่างและอาคารกลางวันฟรี
  • รับนักศึกษาปี 1- ปี 4

ลงทะเบียนเข้าค่าย  ตั้งแต่วันนี้- 5 มีนาคม  2555

ณ  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์  โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (จ่ายก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พี่รัตน์  งานบริการการศึกษา