Civil Engineering CMU

ทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยฝูโจว ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยฝูโจว (Fuzhou) ประเทศจีน มีทุนวิจัยและศึกษาต่อให้นักศึกษาที่สนใจ ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ในหัวข้องานวิจัยด้าน CFST (concrete filled steel tube)  arch bridge 

โดยทางมหาวิทยาลัยจะเว้นค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด และให้เงินเบี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 1000 เหรินหมินปี้ (หยวน) ต่อเดือน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจให้เตรียม

  1. curriculum vitae (CV)
  2. เอกสารสรุปงานวิจัยที่ผ่านมา และ
  3. แนววิจัยในด้านของ CFST Arch Bridge 

รายละเอียดมหาวิทยาลัย - http://www.fzu.edu.cn