Civil Engineering CMU

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ประจำปีการศึกษา 2554 ตามประกาศ ของกองพัฒนานักศึกษา (เว็บ กยศ.) ให้นักศึกษาไปติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าอบรมในรอบพิเศษ หรือ หากต้องการตรวจสอบ เวลาตามเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ ติดต่อ ที่งานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สำนักงานใต้ห้องสโลป) หากนักศึกษาไม่เข้าโครงการฯจะถือว่าไม่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ   ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.eng.cmu.ac.th/joomla/