Civil Engineering CMU

อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด และ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557

อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด และ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี เป็นวิทยากรบรรยาย ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557