Civil Engineering CMU

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และ อ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ รายงานผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และ อ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา รายงานผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557

คำสำคัญ: