Civil Engineering CMU

ผศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา เรื่องการออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพื่อ­รองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน

ผศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา เรื่อง "การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพื่อ­รองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน" จัดโดยสภาวิศวกร ร่วมกับ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องสโลปวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557

 

คำสำคัญ: