Civil Engineering CMU

GITT จัดอบรมเรื่อง การวางแผนการขนส่งสาธารณะ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Peter Mott จากประเทศเยอรมนีมาบรรยาย

GITT (ศูนย์วิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและเทคโนโลยีการขนส่ง)ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ การวางแผนการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Planning) และรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ VISUM และ VISSIM โดยได้รับเกียรติจากบริษัท PTV โดยคุณ Nate Chanchareon, P.E. และ Dr. Peter Mott จากประเทศเยอรมนี มาบรรยาย ณ ห้องสโลป ตึก RTT  เวลา 14:00-16:00 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

โดยมี อาจารย์ประสานงาน ได้แก่ อ.ดร. นพดล กรประเสริฐ, อ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ และ อ.ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ facebook.com/media/set/...122967647756240

คำสำคัญ: