Civil Engineering CMU

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชา เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

คำสำคัญ: