Civil Engineering CMU

dr.ir. Amy de MAN จากประเทศเนเธอร์แลนด์ บรรยายในหัวข้อวิศวกรรมราง

dr.ir. Amy de MAN จาก edilon)(sedra ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Rail Engineering และ Railway Track Superstructures ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ห้อง 17-405 อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/civilcmu/posts/1014936981892631

คำสำคัญ: