Civil Engineering CMU

ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ

ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
Manop Kaewmoracharoen, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
อีเมล: manop@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 130
ติดต่อ:
อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง 17-201
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

 • ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ ประเทศไทย (2543)
 • ปริญญาโท - M.S. (Civil Engineering), Iowa State University, รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา (2547)
 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Civil Engineering), Iowa State University, รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา (2552)

งานสอนที่สนใจ

 • เทคโนโลยีนวัตกรรมในงานก่อสร้าง
 • แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling - BIM)
 • การบริหารโครงการ และการควบคุมโครงการ

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยของอาจารย์มานพมุ่งเน้นไปทางด้านการบริหารและการจัดการข้อมูลสำหรับในสายงานโยธาและงานก่อสร้าง โดยการใช้ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อินโฟกราฟิกส์ และวิชวลไลเซชันเข้ามาประยุกต์ในหลากหลายสาขา อาทิเช่น ในด้านการวางแผนงาน ตลอดจนการควบคุมงาน รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านอื่นที่มีการใช้ในสายงานก่อสร้าง นอกจากนี้เขายังสนใจในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน การก่อสร้างแบบยั่งยืน

วิทยากรรับเชิญ

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เรื่องเล่าจาก AUNILO: Digital Scholarship เทรนด์ใหม่กับบริการสนับสนุนการวิจัย, 28 สิงหาคม 2561.
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การสนับสนุนการวิจัยในแนวทาง Digital Scholarship Trends, 10 สิงหาคม 2561.
 • [ผู้ดำเนินรายการ] มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด และ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี เป็นวิทยากรบรรยาย, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,14 มีนาคม 2557.
 • การประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Providing Information Services with Emerging Technologies), การเสวนาเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บบริการสารสนเทศ - เทรนด์และเทคนิคในการทำเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 6 กุมภาพันธ์ 2557.
 • Thailand Research Expo 2012, Disaster Management - Comparing the Disaster Information Gathering Behavior of Thai and Japanese during the 2011 Thai Flood and the Tohoku Earthquake and Tsunami Disaster, (with Dr. Akiyuki Kawasaki), ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, 26 สิงหาคม 2555.
 • จังหวัดเชียงใหม่, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารงานของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, 29 สิงหาคม 2554.
 • จังหวัดเชียงใหม่, ฐานข้อมูลและเทคนิควิธีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ, โรงแรมคุ้มภูคำ, 18 สิงหาคม 2554.
 • The Catholic University of America, Construction Operations Analysis (CE 590), Washington, DC, 2552.
 • ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ประสบการณ์การทำวิกิพีเดียภาษาไทย และ การพัฒนา "สารานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย", 17 กันยายน 2551.

ผลงานวิชาการที่คัดมา

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานนำเสนอ

 • Kaewmoracharoen, M., Intharapakdee, S., Eurviriyanukul, S., Thovichit, P. (2016). Preliminary cost estimates of existing campus buildings renovation to meet green building standards. The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand, Nakhon Pathom, Thailand.
 • ธนิต คำมีอ้าย, มานพ แก้วโมราเจริญ, อนิรุทธ์ ธงไชย (2014), Risk Perception and Safety Behavior of Construction Workers in Irrigation Projects, บทความวิชาการของการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, ขอนแก่น, พฤษภาคม 2557.
 • ณัฐพงศ์ พุ่มงาม และ มานพ แก้วโมราเจริญ (2014), Barriers of Project Delivery System Design-Build in Entry into the Construction Industry Market of Thailand, บทความวิชาการ ของ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, ขอนแก่น, พฤษภาคม 2557.
 • พรพจน์ นุเสน, มานพ แก้วโมราเจริญ, สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล (2014), Factors Influencing Decision-making of Housing Interior Architecture Contractors in Chinag Mai Province, บทความวิชาการของ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, ขอนแก่น, พฤษภาคม 2557.
 • Kiatwatthanacharoen, S., and Kaewmoracharoen M. (2013).  Building Information Modeling Adoption and Sustainable Construction Practice in Thailand. 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium, 2013.
 • Jaselskis, E., Schexnayder, C., Fiori, C., Becker, T., Kaewmoracharoen, M., Beckman, C., Hung, A., and Short, K. (2012), Using Tele-engineering as a Tool to Reverse Engineer the Inka RoadConstruction Research Congress 2012, West Lafayette, Indiana, USA. May 2012.
 • Kaewmoracharoen, M., Strong, K., (2009). Creating 3D Models from 2D Documents to Simulate Work Zone Constraints: A Test of Perceived Benefit to Cost. 1st International Conference on Transportation Construction Management. Orlando, Florida, USA. Feb 2009.
 • Kaewmoracharoen, M., Strong, K., (2008). Differences in Perception of Value-Added from Work Zone Modeling and Visualization. Mid-Continent Transportation Research Forum 2008. Madison, Wisconsin, USA, August 2008.
 • Kaewmoracharoen, M., Strong, K., (2008) Feasibility of Visualization and Simulation Applications to Improve Work Zone Safety and Mobility. Canadian Society for Civil Engineering Annual Conference, Canadian Society of Civil Engineers, 2008.
 • Walters, R, Gao, Z, Jaselskis, E, Kaewmoracharoen, M. A Usability Study of an Object-Oriented Design and Specification System for Transportation Projects, in book Construction Research Congress 2005: Broadening Perspectives, American Society of Civil Engineers, 2005.
 • Kaewmoracharoen, M. Enhancing Electronic Highway Design Standards and Specifications.  Mid-Continent Transportation Research Symposium, Ames, Iowa, August 2005.

ฐานข้อมูลนักวิจัย

โครงการวิจัย

 • Disaster Risk Information for Local Community in Thailand
  • มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, AIT, และ มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • แหล่งทุน มหาวิทยาลัยโตเกียว 
 • โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัย
  • แหล่งทุน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
  • งบประมาณ 2,500,000 บาท 
 • โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัย
  • แหล่งทุน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
  • งบประมาณ 5,000,000 บาท 
 • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  • สถานภาพในการทำวิจัย  นักวิจัย
  • แหล่งทุน จังหวัดเชียงใหม่
  • งบประมาณ 10,000,000 บาท

ในข่าว

ในเว็บ

 • การเยี่ยมชมศูนย์จัดการทรัพยากรน้ำ FRICS ประเทศญี่ปุ่น 河川・流域情報に関する国際協力

ประสบการณ์ด้านบริหาร (วิชาการ)

 • 2560-2561 - ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 • 2558-2560 - ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • 2554-2557 - ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • 2554-2557 - กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รางวัล

 • Iowa State University Scholarship (2545-2552)

Experiences

 • Assistant to Managing Editor of Construction Engineering and Management Journal (JCEM) - American Society of Civil Engineers (2550-2551)
 • Research Assistant (RA) - Iowa State University (2545-2552)
 • Teaching Assistant (TA) - Iowa State University (2549-2552)

Certificate

 • 10-hour Occupational Safety and Health (OSHA) Training Course (2549)

ค้นหาข้อมูล