Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2555 การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประเมินโครงการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การปรับปรุงข้อมูลเชิงอรรถอธิบายภูมิสารสนเทศสำหรับวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์ สำหรับดินเหนียวและทรายปนดินเหนียว วิทยานิพนธ์
2553 การปรับปรุงคุณสมบัติดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2549 การปรับวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของเอซีไอสำหรับคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยและสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2556 การผสานข้อมูลโครงการก่อสร้างร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การค้นคว้าแบบอิสระ
2551 การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพชั้นดินเชียงใหม่โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2553 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของวัดในเมืองเก่าเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2547 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2553 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็งยืดหยุ่นที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2556 การย้ายตำแหน่งจุดหมุนแบบพลาสติกจากจุดต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้านทานแผ่นดินไหว โครงการวิจัย
2546 การรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะขนาดเล็กในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2554 การวัดการตอบสนองทางพลวัตของระบบจำลองโครงสร้างแกนเดียวโดยเครื่องขับลม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวัดการตอบสนองทางพลวัตและการจำลองคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับแบบจำลองโครงสร้างอาคารบนโต๊ะเขย่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวางหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2559 การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ โดยการใช้วิธีการวางแผนงานแบบทำซ้ำ วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์การรับแรงตามแนวแกนของเสาหลักกลวงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรางน้ำคู่ภายใต้แรงกระทำสลับทิศตามแนวแกน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2535 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป วิทยานิพนธ์
2554 การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของแบบจำลองโครงสร้าง ภายใต้คลื่นจำลองแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์กำลังโก่งเดาะเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดไม่ปกติโดยวิธีไฟไนต์สตริป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 การวิเคราะห์กำแพงดินเสริมกำลังที่ใช้ดินที่มีแรงเชื่อมแน่นเป็นวัสดุถม โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2544 การวิเคราะห์ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบในโครงที่รับแรงทางด้านข้างโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์แบบไม่เชิงเส้น วิทยานิพนธ์
2553 การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงานของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านราคา กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม การค้นคว้าแบบอิสระ
2555 การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์