Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2537 การวิเคราะห์และออกแบบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำอันเนื่องมาจากน้ำหนัก โดยวิธีโครงข่าย วิทยานิพนธ์
2537 การวิเคราะห์ระบบการขนส่งข้าวและกระเทียมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ วิทยานิพนธ์
2537 การทดสอบกรวยตกเพื่อหาพิกัดเหลวและพิกัดปั้นได้ วิทยานิพนธ์
2536 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ผสม วิทยานิพนธ์
2536 การอัดตัวระบายน้ำของดินเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำ วิทยานิพนธ์
2536 การวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์สำหรับโครงสร้างแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไฟไนท์สทริป วิทยานิพนธ์
2536 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงภายหลังแบบอัดแรงบางส่วนและอัดแรงเต็มกำลัง วิทยานิพนธ์
2536 การประยุกต์แบบจำลองโลจิตในขั้นตอนการเลือกยานพาหนะเดินทาง สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การวิเคราะห์การสั่นอิสระสำหรับโครงสร้างรูปแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไนท์ทริป วิทยานิพนธ์
2535 แอนไอโซโทรปีของกำลังรับแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ "ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" วิทยานิพนธ์
2535 คุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำภายใต้อัตราความเครียดคงที่ของดินเหนียวเชียงใหม่ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง วิทยานิพนธ์
2535 การออกแบบโครงข่ายเส้นทางรถประจำทาง กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การประยุกต์แบบจำลองแบบพื้นฐานในการศึกษาอุปสงค์ของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการชลประทานแม่งัด วิทยานิพนธ์
2534 การประยุกต์แบบจำลองดิสแอกกรีเกทในการศึกษาการเลือกเดินทางระหว่างรถโดยสารขนาดเล็กกับรถโดยสารประจำทางในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2532 ความเค้น การเปลี่ยนรูป และกำลังของดินเหนียวเชียงใหม่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์