Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2554 การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐดินดิบสำหรับก่อสร้างบ้านดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำห้วยกาแลของพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยแม่ท่าช้าง ของพื้นที่หมู่ 4บ้านช่างคำหลวงและหมู่ 5 บ้านช่างคำน้อย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน การทำรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 พฤติกรรมตัวรับแรงเฉือนของคานเหล็กผสมรูปตัวทีกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบเรียบ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำของพื้นที่ ลำห้วยชะเยือง หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การสำรวจและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำของลำห้วยแม่วากและสาขา หมู่บ้านป่าตันและหมู่บ้านวาก ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ภาพถ่าย การหาการกระจัดของจุดและความเครียดบนผิวคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของแบบจำลองโครงสร้าง ภายใต้คลื่นจำลองแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 กำลังรับน้ำหนักเสาเหล็กรีดเย็น โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 พฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของดินจากการสลายตัวของหินดินดานแม่เมาะ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตทางหลวงโดยโปรแกรมแลนด์เดสก์ทอป โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวัดการตอบสนองทางพลวัตของระบบจำลองโครงสร้างแกนเดียวโดยเครื่องขับลม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวแบบเทียบเท่าและแบบแรงกระทำด้านข้างแยกรูปแบบที่ถูกปรับปรุงของอาคารวัสดุผสมภายใต้แรงกระทำแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงสูง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพฯ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 หมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวางหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาการนำวัสดุโฟมอีพีเอสมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ที่รักษาคุณภาพ เพื่อใช้เป็นโครงสร้างเสริมกำลัง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 สมบัติกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมของคอนกรีตบดอัดที่มีเถ้าลอยและกากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่ม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาการทำงานของ BIM และทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIM โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การประมาณการข้อมูลน้ำฝนในจังหวัดน่านโดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาผลจากความผันผวนของราคาวัสดุ และ ความเสี่ยงเนื่องจากแรงงานที่มีผลต่อผู้รับเหมา โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การบริหารจัดการวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การออกแบบโครงสร้างทางวิ่งสนามบิน กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2554 การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานสัญญาณไฟทางข้ามในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์