Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2553 ข้อมูลการยกอาคารของผู้รับเหมารายย่อย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ข้อมูลที่พักอาศัยในเชียงใหม่เพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2549 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง ที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ วิทยานิพนธ์
2544 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ วิทยานิพนธ์
2544 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ วิทยานิพนธ์
2553 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ซี.บี.อาร์. กับคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินเดิม โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่ากำลังสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่าเอสพีทีสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตตาเบอร์กลิมิตกับคุณสมบัติการทรุดตัวของมวลดินเม็ดละเอียด โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการจัดการ ทางการเงินและระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2543 ความสามารถในการประยุกต์ระบบควบคุมสัญญาณไฟด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการจราจรในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2543 ความสามารถในการรับน้ำหนักของตงไม้ประกอบรูปตัวไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้ไผ่อัด วิทยานิพนธ์
2549 ความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2532 ความเค้น การเปลี่ยนรูป และกำลังของดินเหนียวเชียงใหม่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2552 ความแข็งแรงของป้ายโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มาตรฐานกรมโยธาธิการ พ.ศ.2550 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2545 คอนกรีตซีเมนต์ผสมเถ้าลอยที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ที่ใช้เถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นมวลรวมละเอียด วิทยานิพนธ์
2544 คาน-เสาที่มีความโค้งเริ่มแรกรองรับโดยฐานรากยืดหยุ่น วิทยานิพนธ์
2535 คุณลักษณะการอัดตัวระบายน้ำภายใต้อัตราความเครียดคงที่ของดินเหนียวเชียงใหม่ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับ ปรุงคุณสมบัติโดยวิธีผสมลึกในชั้นดินเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2555 คุณสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ำในดิน โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 คุณสมบัติด้านกำลังของดินบดอัดในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2548 คุณสมบัติด้านธรณีเทคนิคของขยะถมในจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อยโดยกระบวนการโคลนแข็ง วิทยานิพนธ์
2545 คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2536 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ผสม วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้ยางผสมเอซี เกรด 60 -70 และยางแผ่นรมควัน วิทยานิพนธ์
2547 คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติและความเป็นไปได้ของเถ้าลอยเหลวในการเป็นวัสดุถมกลับ วิทยานิพนธ์
2555 ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์