Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีsort icon งานวิจัย ประเภทงานวิจัย
2548 แบบจำลองการเลืกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยรวมตัวแปรแฝง วิทยานิพนธ์
2548 แบบจำลองการจัดการจราจรเมืองเชียงใหม่โดยการใช้โปรแกรมแซทเทิลเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติและความเป็นไปได้ของเถ้าลอยเหลวในการเป็นวัสดุถมกลับ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติด้านธรณีเทคนิคของขยะถมในจังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้ยางผสมเอซี เกรด 60 -70 และยางแผ่นรมควัน วิทยานิพนธ์
2548 กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง และระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอยกองทิ้งที่เหมืองแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน วิทยานิพนธ์
2548 การสนองตอบทางพลศาสตร์ของคานสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักของรถบรรทุกสิบล้อ วิทยานิพนธ์
2548 การทำนายปริมาณน้ำรายวันไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม วิทยานิพนธ์
2548 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อยตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ วิทยานิพนธ์
2548 การเตือนภัยน้ำท่วมของลำน้ำยมในอำเภอเมืองแพร่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2548 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวิจัย
2547 พฤติกรรมการรับแรงอัดแกนเดียวของดินแกรนิตที่ปรับเสถียรภาพด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างทาง วิทยานิพนธ์
2547 พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีกำแพงอิฐสามัญเติมช่องโดยการวิเคราะห์แบบไฟไนท์เอเลเมนต์ วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบนทางหลวงสองช่องจราจรนอกเมือง วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองสำหรับประมาณค่าการคายระเหยของหญ้าอ้างอิงและการคายระเหยจริงโดยเทียบจากข้อมูลที่วัดได้ในภาคสนาม วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองความยากในการข้ามบริเวณช่วงถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศึกษาจากการรับรู้ของคนข้ามถนน วิทยานิพนธ์
2547 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะแบบบอกซ์-คอกซ์โลจิต สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2547 คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิทยานิพนธ์
2547 เกณฑ์การคัดเลือกจีโอเท็กซ์ไทล์เป็นชั้นกรองดินกระจายตัว ในงานเขื่อนดินขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์
2547 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2547 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฏี กิบสัน อิงแลนด์และฮัสเซ วิทยานิพนธ์
2547 การคาดคะเนระดับเสียงเนื่องจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2547 วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2546 ระยะทรุดตัวของกลุ่มเข็มเสียดทานสองต้นในดินยืดหยุ่นเอกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทางขนาดครึ่งห้วงอวกาศและเคลื่อนตัวในแนวราบไม่ได้ วิทยานิพนธ์
2546 โมดูลัสการคืนตัวของวัสดุมวลรวมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยปูนซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2546 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับคอมโพสิตจีโอเท็กซ์ไทล์ภายใต้สภาพการทดสอบดึงออก วิทยานิพนธ์
2546 ผลของการยึดรั้งที่ขอบในระนาบ ต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแผ่สม่ำเสมอ วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองเลือกการเดินทางสำหรับรถนักเรียน และยานพาหนะอื่นใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองแบบกริดสำหรับคาดคะเนความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบเป็นพื้นที่จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2546 แบบจำลองความต้องการเดินทางของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์