Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัย ประเภทงานวิจัยsort icon
2535 การออกแบบโครงข่ายเส้นทางรถประจำทาง กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การหาปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าลอยสำหรับอิฐดินซีเมนต์ วิทยานิพนธ์
2551 การหาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเชียงใหม่โดยวิธีแอมเบียนท์ไวเบรชั่น วิทยานิพนธ์
2549 การหาค่าพารามิเตอร์ของสมการการสูญเสียดินสากลดัดแปลงสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็กทางภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2544 การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการกระจายแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวของอาคารระบบพื้นไร้คานในเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2546 การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนรายวันแบบสโตแคสติค โดยใช้ลูกโซ่มาร์คอฟชนิดสองสถานะและฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่อเนื่อง วิทยานิพนธ์
2546 การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันโดยใช้คุณสมบัติรีเซสชันของไฮโดรกราฟ วิทยานิพนธ์
2548 การสนองตอบทางพลศาสตร์ของคานสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักของรถบรรทุกสิบล้อ วิทยานิพนธ์
2544 การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติกับคอนกรีตผสมเถ้าลอยหลังถูกไฟเผา วิทยานิพนธ์
2540 การศึกษาการสั่นสะเทือนแบบอิสระของอาคารต่ำสาธารณะ วิทยานิพนธ์
2537 การวิเคราะห์และออกแบบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำอันเนื่องมาจากน้ำหนัก โดยวิธีโครงข่าย วิทยานิพนธ์
2537 การวิเคราะห์ระบบการขนส่งข้าวและกระเทียมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ วิทยานิพนธ์
2544 การวิเคราะห์ผลของคานเอ็นต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2536 การวิเคราะห์ทางสถิตศาสตร์สำหรับโครงสร้างแบบโครงข้อแข็งที่มีผนังรับแรงเฉือนโดยวิธีสไปลน์ไฟไนท์สทริป วิทยานิพนธ์
2545 การวิเคราะห์ตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2544 การวิเคราะห์ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบในโครงที่รับแรงทางด้านข้างโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์แบบไม่เชิงเส้น วิทยานิพนธ์
2546 การวิเคราะห์กำแพงดินเสริมกำลังที่ใช้ดินที่มีแรงเชื่อมแน่นเป็นวัสดุถม โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ วิทยานิพนธ์
2546 การรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะขนาดเล็กในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็งยืดหยุ่นที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์
2547 การพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบแทงค์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในเขตภาคเหนือ วิทยานิพนธ์
2551 การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพชั้นดินเชียงใหม่โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิทยานิพนธ์
2546 การเปรียบเทียบโมดูลัสการคืนตัวและคุณสมบัติความล้า ของสโตนมัสติกแอสฟัลต์และแอสฟัลติกคอนกรีต วิทยานิพนธ์
2546 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันของลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำน่านระหว่างแบบจำลองอัตตสัมพันธ์ และแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ วิทยานิพนธ์
2549 การปรับวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของเอซีไอสำหรับคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยและสารลดน้ำอย่างแรง วิทยานิพนธ์
2546 การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์ สำหรับดินเหนียวและทรายปนดินเหนียว วิทยานิพนธ์
2536 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงภายหลังแบบอัดแรงบางส่วนและอัดแรงเต็มกำลัง วิทยานิพนธ์
2536 การประยุกต์แบบจำลองโลจิตในขั้นตอนการเลือกยานพาหนะเดินทาง สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2535 การประยุกต์แบบจำลองแบบพื้นฐานในการศึกษาอุปสงค์ของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2534 การประยุกต์แบบจำลองดิสแอกกรีเกทในการศึกษาการเลือกเดินทางระหว่างรถโดยสารขนาดเล็กกับรถโดยสารประจำทางในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2545 การประเมินผลการออกแบบเส้นทางโดยใช้โมดูลัสทางเรขาคณิต วิทยานิพนธ์