Civil Engineering CMU

Leverage Information Management Laboratory

Leverage Information Management Lab - ทำวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวกับกับสารสนเทศ การจัดการความรู้ โดยการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ มาใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการก่อสร้าง และการจัดการและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยผลงานที่ผ่านมา อาทิ

  • การประยุกต์บิม (BIM) มาใช้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
  • การประยุกต์นำโดรนมาใช้ในการสำรวจและควบคุมโครงการก่อสร้าง
  • การพัฒนาฐานข้อมูลใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า
  • การพัฒนาฐานข้อมูลใช้ในการจัดการและการบรรเทาภัยพิบัติในด้านน้ำท่วม

ห้องปฏิบัติการนี้มี ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ เป็นผู้ดูแล