Civil Engineering CMU

โลจิสติกส์

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แนวทางการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์หลายรูปแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1

Development of Multimodal Logistics Hub for Upper North Provinces Group 1
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย รวีโรจน์ ลีลาสุขเสรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย วชิรพงศ์ ธีรสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ชัยธวัช เสาวพนธ์
ปีการศึกษา: 
2553