Civil Engineering CMU

ระบบสกูท

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาสถานะภาพและประสิทธิภาพของระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสกูท ของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน

A Study on Current Status of Chiang Mai SCOOT system and its Performance
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพงศกร โกษาวัง
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวิกรานต์ รักรุ่งโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2553