Civil Engineering CMU

แม่น้ำปิง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำต่อแม่น้ำปิง

Study of effect in Floodgate building on Ping River
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวิจักขณ์ หุ่นสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชัชวาลย์ ทักษอุดม
ปีการศึกษา: 
2554