Civil Engineering CMU

หลังคาเขียว

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ทัศนคติต่อการพัฒนาหลังคาเขียวสำหรับการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่

ATTITUDES TOWARD GREEN ROOF BUILDING AND CONSTRUCTION IN CHIANG MAI
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศราวุธ เยินยุบ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสุริยง ปัญจะเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ: