Civil Engineering CMU

ภัยพิบัติ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ชื่อผู้แต่ง: 
นายนัทธพงศ์ สำราญปภัสสร
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิชาน วีระพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ: