Civil Engineering CMU

เส้นทางจักรยานในเมืองเชียงใหม่

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เส้นทางจักรยานในเมืองเก่าเชียงใหม่

Assess the Satisfaction of Bicycle Path around the Old City Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย จาตุรันต์ ทองส่งโสม
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ปวีร์ คูวิบูลย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศิวทิตย์ แป้นแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2555