Civil Engineering CMU

เจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วิศวกร

วิศวกร
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 110

พนักงานปฏิบัติงาน

พนักงานปฏิบัติงาน
สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (05-202)
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 100
พนักงานปฏิบัติงาน
สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (05-202)
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 300

พนักงานบริการทั่วไป

พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208
พนักงานบริการทั่วไป
อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา ห้อง 17-107
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208
พนักงานบริการทั่วไป
อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา ห้อง 17-107
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ
สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา (05-202)
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 100

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
อาคารวิศวกรรมแหล่งน้ำ ห้อง 07-104
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 205

ครูช่าง

ครูช่าง
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 208
ครูช่าง
อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง ห้อง 05-113
โทรศัพท์: 0-5394-4156 ต่อ 203