Civil Engineering CMU

แบบหล่อคอนกรีต

การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร

Management of Concrete Formwork
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกริชรินทร์ ซาวยา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกฤษณพล สุขสานต์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐกิตติ์ ใจคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2555