Civil Engineering CMU

แนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธาในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมขนส่ง และปริญญาโทวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง มีคณาจารย์ประจำรวม 20 คน โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 120 คนต่อปี นักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมโยธา 20 คนต่อปี และนักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง 25 คนต่อปี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นภาควิชาแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้ทำการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง

 นับแต่ภาควิชาก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ภาควิชามีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ดังนี้

 1. อ. ดร. เกษม จันทรมังกร 14 มิถุนายน 2519 - 18 กุมภาพันธ์ 2522 
 2. รศ. ดร. เจษฏา เกษมเศรษฐ์ 19 กุมภาพันธ์ 2522 - 23 สิงหาคม 2524 
 3. ผศ. ปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์ 24 สิงหาคม 2524 - 26 พฤษภาคม 2528 
 4. อ. เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 26 พฤษภาคม 2528 - 29 กันยายน 2529 
 5. รศ. ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์ 21 ตุลาคม 2529 - 20 ตุลาคม 2531 
 6. รศ. ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์ 21 พฤศจิกายน 2531 - 30 กันยายน 2533 
 7. ผศ. เดชาวุธ จารุตามระ 19 พฤศจิกายน 2533 - 19 พฤศจิกายน 2537 
 8. รศ. ดร. เจษฏา เกษมเศรษฐ์ 1 มกราคม 2538 - 30 เมษายน 2542 
 9. อ. ดร. รังสรรค์ อุดมศรี 1 พฤศจิกายน 2542 - 31 มีนาคม 2545 
 10. รศ. ดร. บุญส่ง สัตโยภาส 15 กรกฎาคม 2545 - 14 กรกฎาคม 2549 
 11. รศ. ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย 15 กรกฎาคม 2549 -  14 กรกฎาคม 2553
 12. รศ. ชูโชค อายุพงศ์ 15 กรกฎาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2557
 13. รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ 29 สิงหาคม 2557 - 17 พฤษภาคม 2560
 14. ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ 31 กรกฎาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2563
 15. ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ 9 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน

ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในงานวิชาการระดับชาติ และงานสัมมนาหลายครั้ง อาทิ เช่น

 • งานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2538
 • งานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2556
 • การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2550
 • การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2558

พันธกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจต่อสังคมโดยรวม ดังนี้

 1. จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ 
 3. ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาที่มีมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมโดยรวม 
 4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ปณิธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและผลงานทางวิชาการและการบริการสังคมที่มีคุณภาพ โดยยึดมั่นคุณธรรม

วิสัยทัศน์

งานวิจัยที่มีคุณภาพ บัณฑิตเป็นที่ยอมรับ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งต่อสังคม

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้

 1.  ผลิตงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ 
 2.  มีหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงความต้องการของสังคม 
 3.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร 
 4.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.  บริการงานวิชาการทางวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน 
 6.  มีกิจกรรมด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

มากกว่าการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพไปรับใช้ชุมชนแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโครงการวิจัย งานบริการชุมชน งานวิจัยของคณาจารย์ งานวิจัยของนักศึกษา และนอกเหนือจากนั้นมีการจดสิทธิบัตรจากคณาจารย์ภาควิชา อาทิเช่น