Civil Engineering CMU

คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์