Civil Engineering CMU

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นภารกิจหลักตัวหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม และการเพิ่มประสบการแก่บุคคลที่ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา

งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาตลอด โดยงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของภาควิชา ได้แก่

  1. งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
  2. การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม
  3. การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
  4. จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง
  5. ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
  6. วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
  7. สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ

โรงประลองของภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ให้บริการวิชาการ ได้แก่

  • โรงประลองสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
  • โรงประลองสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
  • โรงประลองสาขาวิศวกรรมขนส่ง

ดูเพิ่มเติม สำหรับ อัตราการให้บริการ