Civil Engineering CMU

คณาจารย์ที่เกษียณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เรียงตามลำดับอักษร (ก-ฮ)

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง, การจัดระบบการจราจร, การพัฒนาแบบจำลองการขนส่ง
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
Consolidation, Settlement, Stress Distribution
รองศาสตราจารย์
Soil Improvement, Construction Engineering
ผู้ช่วยศาสตราจารย์