Civil Engineering CMU

ท่านเรียนวิชานี้แล้วได้อะไรบ้าง

นี้เป็นข้อสอบหัวข้อพิสดารที่ท่านสอนวิชาหนึ่งคือ Highway Materials Lab ออกให้นักศึกษาโยธารุ่นGEAR 1ทำเมื่อตอนอยู่ชั้นปีที่ 3 โดย Book Allowed มีตำราอะไรอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้หมด แต่ต้องทำให้เสร็จภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น

ข้อสอบอันสั้นซึ่งมีใจความของคำตอบได้ครอบจักรวาล นับเป็นปัญญาอันล้ำลึกของท่าน แต่ขณะเดียวก็ได้สร้างปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและให้คะแนนต่อคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมของนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ทำให้ท่านเข้ดจนตาย และไม่ยอมเอ่ยกับใครถึงเรื่องนั้นอีก ในเวลาต่อมา

เรื่องของเรื่องคือนักศึกษาแต่ละคนตอบข้อสอบในเชิงปริมาณ(แต่ไม่ทราบว่ามีคุณภาพที่แท้จริงด้วยหรือเปล่า) โดยเขียนกันมาคนละ 2-3 เล่ม จนอ.ดอกบัวไม่มีปัญญาจะอ่านได้หมด และเกณฑ์ให้คะแนนเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ตั้งไว้ให้แน่นอน

นี้เป็นลูกเล่นของท่านเรื่องหนึ่ง ซึ่งนักศึกษารุ่นนั้นจำได้ดี