Civil Engineering CMU

มช.ออกมาตรการป้องกันแพร่โรคไข้หวัด 2009

 

ประเทศไทยอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงพอสมควรทีเดียวสำหรับโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 รวมถึงโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออกมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดมายังนักศึกษา และบุคคลกรของมหาวิทยาลัย ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมาตรการดังนี้ 

  1. ให้บุคลากรและนักศึกษา ใส่หน้ากากอนามัย 7 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น ในสถานที่ทำงาน ในห้องเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ(ถ้ามี)สู่คนใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อคนที่คุณรัก และต่อสังคมส่วนรวม
  2. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วันนับตั้งแต่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ ร่วมกับอาการหนึ่งอาการใด ดังนี้ ไอ เจ็บคอ ร่วมกับอาเจียน ถ่ายเหลว ให้โทรศัพท์ติดต่อที่ศูนย์สุขภาพมช.โทร.0-5394-3181 นอกเวลาราชการโทรศัพท์ติดต่อหน่วยตรวจฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร. 0-5394-6333 โดยด่วน
  3. ให้ส่วนงานจัดบุคลากรทำหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อบุคคลตามข้อ 1. เพื่อสอบถามข้อมูล อาการต่างๆ
  4. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดหาสบู่ล้างมือไว้ที่ห้องน้ำทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากร ล้างมือบ่อยๆ

 ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมาตรการดังนี้ 

  1. ห้ามนักศึกษารุ่นพี่ นำน้องออกมาทำกิจกรรมซ้อมเพลงเชียร์ นอกห้องเชียร์ หลังเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด
  2. ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงในสถานที่ทำงาน โต๊ะทำงาน ที่อยู่อาศัย โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกันตามความเหมาะสม เช่น หมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำในกระถางปลูกต้นไม้ (เช่น ทุก ๆ 7 วัน) ใส่ปลากินลูกน้ำ ใส่สารเคมีฆ่าลูกน้ำ ปกปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด เป็นต้น
  3. ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยทาโลชั่นกันยุง โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกเคหสถาน
  4. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบพ่นหมอกควันหรือพ่นฝอยละออง เพื่อช่วยลดความชุกชุมของยุง โดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (มหาวิทยาลัยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงทุกวันเสาร์ เว้นวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.)