Civil Engineering CMU

แข่งขันสะพานจำลอง สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา

ชมรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันการสร้างสะพานจำลองเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2552 โดยมีนักศึกษาได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20ทีม

คำสำคัญ: