Civil Engineering CMU

กำหนดสอบไล่กระบวนวิชา 251499 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

 

ตามที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แจ้งกำหนดสอบกระบวนวิชา 251499 และ 251498 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2551 ซึ่งจะต้องสอบแก้อักษร P ในเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้าย ไปแล้วนั้นในการนี้ ภาควิชาฯ ขอแจ้งกำหนดสอบไล่กระบวนวิชา 251499 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 สำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2552 และนักศึกษาที่ต้องการสอบในภาคเรียนที่ 1/2552 โดยให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จไม่เกินวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนัดหมายคณะกรรมการสอบ เพื่อกำหนดวันสอบ จากนั้น ส่งแบบแจ้งกำหนดการสอบไล่ พร้อมร่างโครงงานฯ ฉบับเตรียมสอบ จำนวน 3 ชุด ให้ภาควิชาฯ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และขอให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาฯ ภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2552 นี้สามารถติด P ต่อไปได้อีก 1 ภาคการศึกษา