Civil Engineering CMU

การสัมมนาเรื่องสิ่งควรรู้ในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อไป โดยมีเนื้อหาเน้นเฉพาะในด้านระบบการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ผลิตภัณฑ์พนังป้องกันน้ำท่วม แผ่นดินไหวกับโบราณสถาน การจัดการความเสี่ยงกรณีเพลิงไหม้ และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมสำรวจกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย จัดงานในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คำสำคัญ: