Civil Engineering CMU

แนะแนวภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำนวน 214 คน และคณะครูจำนวน 12 คน ได้เข้าศึกษาและแนะแนวภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552

คำสำคัญ: