Civil Engineering CMU

แนะแนวภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้กับนักเรียนนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 105 คน และคณะครู ได้เข้าศึกษาและแนะแนวภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552

คำสำคัญ: