Civil Engineering CMU

แจ้งกำหนดการลงทะเบียน project 2/2552

นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนกระบวนวิชา 251499 ในภาคเรียนที่ 2/2552 ให้มาติดต่อภาควิชาฯ เพื่อรับการจัดสรรอย่างช้าภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2552

  • นักศึกษาที่มาแจ้งขอลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2552 ให้ลงตาม section ที่ภาควิชาฯ ได้ประกาศไว้ในภาคเรียนที่ 1/2552
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยไม่ได้อนุญาตจากภาควิชาฯ จะได้รับลำดับขั้น W หรือ F