Civil Engineering CMU

แนวข้อสอบปลายภาควิชา 251312 ปีการศึกษา 1/2552 (อ.ชยานนท์ และ อ.อนุสรณ์)

แนวข้อสอบปลายภาควิชา 251312

จำนวนข้อสอบ 5 ข้อ ทุกข้อ (10 คะแนน เท่ากัน)

เวลา 3 ชั่วโมง 

วิธีการ แสดงรายการคำนวณ และหาคำตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการ

เนื้อหาข้อสอบ

1. การวิเคราะห์โดยวิธี Force Method จำนวน 1 ข้อ

  • ลักษณะเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างรับแรงดัด (Beam หรือ Frame) แบบ Indeterminate 1 degree ที่ มีจุดรองรับที่เป็นชิ้นส่วนรับแรงตามแนวแกน
  • ชิ้นส่วนที่รองรับนั้น จะเกิดการยืด หรือ หด ได้ ตามค่า stiffness ที่โจทย์ให้ไป 
  • ให้ฝึกหาระยะแอ่นตัวด้วยครับ (ไมได้ให้สูตร) 

2. การวิเคราะห์โดยวิธี Matrix Displacement Method จำนวน 2 ข้อ

  • อาจเป็น Truss หรือ Beam หรือ Frame
  • จะให้สูตรไปกับข้อสอบเท่าที่จำเป็น

3. การวิเคราะห์แบบ Plastic จำนวน 1 ข้อ

  • วิเคราะห์หา Ultimate load, Pu
  • สิ่งที่ให้ประกอบด้วย กราฟ คุณสมบัติวัสดุ รูปหน้าตัด และรูปคานพร้อมรูปแบบแรงกระทำ

4. การวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ จำนวน 1 ข้อ (ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย)

  • วิเคราะห์หา Force Diagrams โดยวิธีประมาณค่า