Civil Engineering CMU

ประกาศแจ้งกำหนดสอบ Project 2/2552

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแจ้งกำหนดสอบไล่กระบวนวิชา 251498 และกระบวนวิชา 251499 ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีอาจารย์ภาควิชาเป็นกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้1.นักศึกษาที่ต้องสอบแก้อักษร P ในเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้าย (ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2551) นักศึกษาสามารถดำเนินการขอสอบได้ทันที โดยนักศึกษาดำเนินการนัดหมายคณะกรรมการสอบ เพื่อกำหนดวันสอบ จากนั้น ส่งแบบแจ้งกำหนดการสอบไล่ พร้อมร่างโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด ให้ภาควิชาฯ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ กำหนดสอบอย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และส่งเกรดและรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อที่ภาควิชาฯ จักได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่งเกรดถึงสำนักทะเบียน ภายใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (มิฉะนั้นจะได้รับลำดับขั้น F อัตโนมัติ)2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2552 และ 2/2552 ที่พร้อมจะสอบในเทอมนี้ ให้นักศึกษาส่งแบบแจ้งกำหนดการสอบไล่ พร้อมร่างโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด ให้ภาควิชาฯ อย่างช้าภายใน วันพฤหัสบที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และภาควิชาฯ จะจัดทำเอกสารและแจ้งกำหนดวันเวลา สถานที่สอบให้กรรมการสอบต่อไป ทั้งนี้ กำหนดสอบในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553 และส่งเกรดพร้อมรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 มิฉะนั้นจะยังคงได้รับลำดับขั้น P อัตโนมัติ