Civil Engineering CMU

เว็บไซต์หลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีเว็บไซต์สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา หรือผู้เข้าศึกษา สามารถเข้าชมเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักสูตร และงานวิจัย ได้ที่ http://civil.eng.cmu.ac.th/cm