Civil Engineering CMU

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2553

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 2 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 

ระดับ [ ] ปริญญาเอก [/] ปริญญาโท [ ] ประกาศนียบัตรบัณฑิต [ ] ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

แบบ/แผน แผน ก แบบ ก(2) ภาค [ / ] ปกติ [ ] พิเศษ

จำนวน 5 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง - คน )

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล

สาขาขนส่ง 

  • 1090-2640-0005 นายภาคภูมิ ต๊ะปุก

สาขาสำรวจ

  • 1090-2640-0002 นายศตตวรรษ มุกดาหาร
  • 1090-2640-0004 นางสาวอวิกา พาณิชย์กุล
  • 1090-2640-0006 นายเชิดชัย เครือปัญญา

สาขาแหล่งน้ำ

  • 1090-2640-0007 นายมาศนิตย์ ปานผดุง

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553 รอบที่ 2

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง

ระดับ [ ] ปริญญาเอก [ /] ปริญญาโท [ ] ประกาศนียบัตรบัณฑิต

แบบ/แผน แผน ข ภาค [ ] ปกติ [ / ] พิเศษ

จำนวน 2 คน (ตัวจริง 2 คน สำรอง - คน )

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล

  • 1031-26480001 นายศิขริน สุทธิภาศิลป์
  • 1031-26480002 นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553 รอบที่ 2

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

ระดับ [ / ] ปริญญาเอก [ ] ปริญญาโท [ ] ประกาศนียบัตรบัณฑิต

แบบ/แผน แบบ 1.1 ฐานโท ภาค ปกติ 

จำนวน 3 คน (ตัวจริง 3 คน สำรอง - คน )

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล

  • 211026400001 นายนันทนัช จินตพิทักษ์
  • 211026400002 นางสาวพราวพรรณ อาสาสรรพกิจ
  • 211026400003 นางสาวเบญญา สุนทรนนท์