Civil Engineering CMU

การมอบรายงานการสิ้นสุดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และรองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เข้าร่วมประชุมการส่งมอบรายงานสิ้นสุดของโครงการแก่ นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น.

โดยภาควิศวกรรมโยธาได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการส่งมอบรายงานนี้ประกอบด้วย รายงานผู้บริหาร 1 เล่ม รายงานหลัก 1 เล่ม ภาคผนวกรายงานหลัก 3 เล่ม รายงานแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เล่ม และรายงานแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำของ 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 เล่ม พร้อมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด เป็นการปิดโครงการที่ดำเนินงานผ่านมาเป็นระยะเวลา 1 ปี

คำสำคัญ: