Civil Engineering CMU

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับกรมพัฒนาที่ดิน

รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานให้จังหวัดเชียงใหม่ กับ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามMOU ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 27กันยายน 2553 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงว่า “ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรน้ำของจังหวัด โดยมีข้อมูลในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และบูรณาการสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในภาพรวมได้สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำและข้อมูลอื่นๆเชิงพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมข้อมูลประกอบจากการลงสำรวจรายละเอียดระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำทั้งหมด เมื่อนำแผนของหน่วยงานตามภารกิจต่างๆ เหล่านี้มารวมกับข้อมูลแผนโครงการของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์      และจากการได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่รายละเอียดสูงจากกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ ต่อไปจะมีการดูแลระบบฐานข้อมูลให้มีความต่อเนื่องทันสมัย เพื่อเสริมศักยภาพและเอื้ออำนวยให้หน่วยงานและชุมชนไม่ว่าจะในระดับไหน ได้มีส่วนสำคัญที่จะใช้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลไปใช้แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพและบูรณาการร่วมกัน”

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า “ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือในการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้บริการข้อมูลแผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี และแผนที่ดัชนีสำหรับการสืบค้นข้อมูล ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้น ให้กับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำไปสู่การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืนสืบไป”

รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำที่ดูแลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

 “ การที่จังหวัดเชียงใหม่และกรมพัฒนาที่ดินได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเมื่อมีการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน   โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้บริการข้อมูลแผนที่กับจังหวัดเชียงใหม่   ได้แก่ แผนที่ดิน แผนที่การใช้ระโยชน์ที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข (DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 มีความละเอียด 1 เมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญและมีความละเอียดสูง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำเป็นข้อมูลฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การใช้ที่ดินและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดทำระบบฐานข้อมูลขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำทั้งหมด โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำแผนของหน่วยงานตามภารกิจต่างๆ เหล่านี้มารวมกับข้อมูลแผนโครงการของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นจังหวัดแรกของประเทศ ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพและปัญหาความต้องการลงลึกในระดับหมู่บ้าน และมีความพร้อมให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาใช้งาน  ”

คำสำคัญ: